Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia wstępne

● Sklep internetowy …BHP PLUS S.C. ANETTA PYDYNKOWSKA DARIUSZ PYDYNKOWSKI, dostępny pod adresem internetowym …Targowa 9 83-110 Tczew…, prowadzony jest przez …Anetta Pydynkowska i Dariusz Pydynkowski… prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą …BHP PLUS S.C. ANETTA PYDYNKOWSKA DARIUSZ PYDYNKOWSKI…, wpisaną do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP …5932627496…, REGON …388367642… .

● Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

● Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

● Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą …BHP PLUS S.C. ANETTA PYDYNKOWSKA DARIUSZ PYDYNKOWSKI…, wpisaną do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP …5932627496…, REGON …388367642… .

● Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

● Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

● Sklep - Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym …Targowa 9 83-110 Tczew… .

● Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawieraniu umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy wyłącznie.

● Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

● Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

● Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

● Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

● Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

● Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. ● Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy Sprzedaży między klientem, a Sprzedawcą.

● Umowa Sprzedaży - umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Kontakt ze Sklepem

● Adres Sprzedawcy: …Targowa 9… .

● Adres e–mail Sprzedawcy: …bhppl2@wp.pl… .

● Numer telefonu Sprzedawcy: …500378621… .

● Numer fax Sprzedawcy: …-... .

● Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: …21 1020 1909 0000 3102 0241 2070… .

● Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

● Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: …8-16… .

Informacje ogólne

● Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

● urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: …Firefox…, ● aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

● włączona obsługa plików cookies, ● zainstalowany program FlashPlayer.

● Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

● Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

● Ceny podawane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

● Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

● W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

● Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

Zakładanie konta w Sklepie

● Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: …BHP PLUS S.C. ANETTA PYDYNKOWSKA DARIUSZ PYDYNKOWSKI… . ● Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

● Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

● Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w “Kontakt ze Sklepem”.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

● zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

● wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk “Do koszyka” (lub równoznaczny);

● zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

● jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

● kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

● wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem do 3 podpunktu z “Oferowane metody dostawy oraz płatności”.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

● Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

● Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

● Odbiór osobisty dostępny pod adresem: …Targowa 9…, Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

● Płatność przy odbiorze,

● Płatność za pobraniem,

● Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

● Płatności elektroniczne,

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

Wykonanie umowy sprzedaży

● Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia zgodnie z punktem “Zasady składania Zamówienia” Regulaminu

● Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

● W przypadku wyboru przez klienta:

● płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …3 dni… kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

● płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki , Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

● płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …3 dni… od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

● Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

● A w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

● Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

● W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

● W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

● W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

● W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny